Shamik Sharma

3 Years ago
Shamik Sharma, venture partner, pi VenturesEarly-stage venture capital fund pi ...