Shamik Sharma

1 Year ago
Shamik Sharma, venture partner, pi VenturesEarly-stage venture capital fund pi ...